Friday, 1 November 2013

"jaya jaya durgati nasini kamini sarvaphalaprada shastramaye
Radhagajaturaga padati samavruta parijanamandita lokanute
Hari harabrahma supujita sevita tapanivarini padayute
Jayajaya he madhusudhana kamini gajalakshmi paripalayamam"